• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ĐIỂN HAY TÍCH LẠ - Nguyễn Tử Quang

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Cơm Phiếu mẫu, trôn Ác Thiểu
  Hàn Tín người đất Hoài Âm nước Sở đời Tây Hán, thuở hàn vi thường câu cá ở sông Hoài. Có khi cả ngày t́m không được một bữa cơm. Phiếu mẫu thương th́nh thường cho cơm ăn. Tín tạ ơn, nói:

  - Tôi ngày sau được đắc đạo sẽ xin báo đáp.

  Một hôm, Hàn Tín đem cá ra chợ bán, gặp đứa tiểu nhân tên Ác Thiểu đón đường làm nhục, bảo:

  - Chà, bán cá mà c̣n đeo gươm cho oai, nhưng có dám đâm ta không?

  Tín ngẩn ngơ. Tên Ác Thiểu lại tiếp:

  - Nếu không dám th́ hăy chui dưới trôn của ta đây mà qua ...

  Tín không do dự, cúi ḿnh chui dưới trôn của nó mà đi. Người ở chợ đều cười ồ lên, cho Tín quá hèn nhát. Có người tên Hứa Phụ vốn xem tướng giỏi, nói với Tín:

  - Tướng ngươi sang lắm, hưởng đến tước vương hầu, oai danh thiên hạ.

  Hàn Tín ph́ cười:

  - Một ngày chẳng có một bữa cơm no, c̣n trông giàu sang sao được.

  Khi Hạng Lương khởi binh đánh Tần Thủy Hoàng, Hàn Tín đến đầu mong lập công, nhưng Lương khinh Tín, chỉ cho làm chức Chấp kích lang để dùng hầu hạ nơi trướng mà thôi. Sau Hạng Lương chết, cháu là Hạng Vơ lên thay cầm quân, vẫn khinh thường Tín, cho Tín là tên "ḷn trôn", hèn nhát nên không dùng vào việc lớn.

  Trương Lương là quân sư của Hán Lưu Bang, biết Hàn Tín là người có tài kinh bang tế thế nên t́m đến, yêu cầu Tín bỏ Sở sang giúp Hán. Tín bằng ḷng.

  Hàn Tín được Hán Lưu Bang đăng đàn bái tướng phong chức Nguyên nhung, cầm quân đánh Sở. Đánh được nhiều trận thắng lợi to, cuối cùng hạ được Sở Hạng Vơ, gồm thâu thiên hạ, thống nhứt đất nước, giúp Lưu Bang lập nên cơ nghiệp Hán triều, Tín được phong làm Sở vương.

  Về quê cũ cai trị, Hàn Tín cho người t́m Phiếu mẫu và Ác Thiểu đến. Cả hai phủ phục, gầm đầu không dám nh́n lên. Hàn Tín sai người lấy ngàn vàng thưởng cho Phiếu mẫu gọi là đền đáp ơn ngày xưa. Phiếu mẫu lạy tạ ra về. Đoạn Tín lại phong cho Ác Thiểu làm chức Trung húy.

  Ác Thiểu cực kỳ ngạc nhiên, thờ thẫn một lúc mới nói:

  - Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, chẳng biết đại nhân mà xúc phạm uy nghiêm, nay tội ấy được tha chết là may, c̣n dám mong đâu được ban chức tước.

  Hàn Tín ôn ḥa bảo:

  - Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem ḷng cừu hận. Hành động đối xử của nhà ngươi ngày xưa xem qua tuy có vẻ quá đáng nhưng cũng là một bài học luyện chí cho ta. Vậy nhà ngươi đừng tị hiềm, mà hăy nhận lấy chức ta ban.

  Ác Thiểu cảm mến lạy tạ ra về. Hàn Tín lại nói với kẻ tả hữu:

  - Tráng sĩ đó trước kia làm nhục ta. Lúc ta c̣n hàn vi, không thế lực ǵ, nếu ta chống cự, giết nó đi th́ chưa chắc ta được như ngày hôm nay. Nhờ ta biết nhẫn nhục nên mới yên thân mà giúp được nước lập nên công danh. Nó giúp ta đấy, nên ta mới phong thưởng chớ không phải là việc vô cớ.

  Cổ thi có câu: "Mà ḷng Phiếu mẫu mấy vàng cho cân".

  Mang ơn người, đền đáp ơn âu cũng một lẽ thường. Bị người làm nhục mà cũng đền đáp, cho là công ơn "mạ nhân như giáo nhân", thật là thái độ của một sĩ quân tử.
  Vạn Xuân

  Comment

  Working...
  X